Wikipedia:Tàmbali

Jóge Wikipedia.
Dem: Joowiin, Seet

Ab junj mooy as njukki, jukki bu tuut lool. Su fekkee man ngaa bind ci wolof, di la sakku nga def ko. Su fekkee dégg nga wolof , te manoo it bind bu baax, bu mu doonub jaaxle, def ko rek.