Waxi Sëriñ Maalig Basin Si

Jóge Wikipedia.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Waxtaani Sëriñ Maalig Basin Si , njariñ, yare, laabire, yeete, ak waare

 1. Mbirum àdduna loo ci rëyal ba woote ko mu diis ba doo ko àttan
 2. Donga buy tërbiyawu moongi melni mbuus muñ duyi leer/ndox bu jegee jigeen manga cay jami ràbb muy seeb, bu ko laalee mu bëtt tuuru
 3. Kilifa balaa war a digle day def balaa war a tere day ba
 4. Liy yàq kilifa, ñàkk njariñ, ñàkk a jëf.
 5. Lepp looy santaane na fekk nga manal ko sa bopp ba su ñu gàntoo yit nga defal ko sa bopp, ngir nit ñi ku léen yaakaar ñu wor la.
 6. Liy yàq kilifa, yatt la: 1. Lu mu xam wax ko; 2.Luñ ko wax, mu waxaat ko; 3. Lu mu mer, xul ko.
 7. Ku la jaay yatt (3), jënde ko yatt (3): 1. Ku la jaay xam-xam, jënde ko maandu, mu ne ndax as gor bu maanduwul du teree moy Yàlla; 2. Ku la jaayub juddu, jënde ko ngor, ngir juddu bu rafet du teree dem kaso; 3. Ku la jaay alal, jënde ko doylu, ngir bu doyluwul dina sàcc
 8. Lees yarul kenn du man a jaxasook moom, loo bëgg a jaxasool danga koy tàqaleek moroomam ya yaruwul.
 9. Kilifa daa war a yar doomam, moo gën jikki ba fiy bëgg
  a juge, naan sama gannaaw na ngéen topp ci diw. (nde loolu ku yar
  sa doom bam man a yor mbooloo dooko wax), te nit ñi boo nee léen
  topp léen diw mii, bu diw jubul it duñ ko topp.

 10. Yàlla mooy ndox ma Rasoolu Laahi mooy teen ba sab Sëriñ
  mooy goj ba pas-pasu taalube ba mooy baak ba yitteem mooy
  di yoor aka jukki ba barim ndox.
 11. Li tax kuy wut Yàlla ay mbokkam di ko yedd, jaam buy wut
  boroomam talut moroomam, bu amee boroomam bëggul moroomam.
 12. Ku dul mer mbaam la, Kudul mar xaj la,
 13. Nit ku yiw, na joxe dooleem, joxe alalam, waaye bumu joxe
  ngoram, ndax ku joxe sa ngor dootoo dara.
 14. Ku gis sa baay, gis sa nijaay, gis sa taawub baay
  war a xam sa bopp.

15. Danga gis boroom judd buy taxawaalu akub juddoom; Boroom xam-xam buy taxawaalu akub xam-xamam ;

Waaye doo gis mukk boroom liggéey buy taxawaalu akub liggéeyam.


Delluwaay[Soppisoppi gongikuwaay bi]

waaxtaan yi ak jaar-jaar yi moo ngi bawoo ci téere bu am solo
Sëriñ Abiibu Si doomi Sëriñ Maalig Basin Si bind ko ngir dajale
as lëf ci jaar-jaari Sëriñ Maalig Basin Si aki waxtaanam ci càkkutéefug Sëriñ Muntaxaa Mbàkke
mom Sëriñ Basiiru Mbàkke mom Sëriñ Tuubaa, Tuddee Téere ba
" النصيحة لاخوان, للترشيد و التنبيب لرحمة" ( Laabiire ñeel bokk yi, ngir yar yeete ngir
Yàlla.)


Sëriñ Maalig Basin Si
Bawoo :Sëriñ Habiibu Rasuul SI