Wàll yi ñu gënë jëfëndikoo

Dem: Joowiin, Seet

Afficher ci-dessous jusqu’à 50 résultats dans la série #1 à #50.

Xool (50 yi jiitu) (50 yi toftal) (2050100250500).

 1. Junj‏‎ (385 ciy xët ci biir)
 2. Réew‏‎ (348 ciy xët ci biir)
 3. Royuwaay raaya réew‏‎ (191 ciy xët ci biir)
 4. Tugal‏‎ (107 ciy xët ci biir)
 5. Afrig‏‎ (105 ciy xët ci biir)
 6. Asi‏‎ (88 ciy xët ci biir)
 7. Jëfandikukat wo-0‏‎ (85 ciy xët ci biir)
 8. Aamerig‏‎ (65 ciy xët ci biir)
 9. Dëkki Riisi‏‎ (62 ciy xët ci biir)
 10. Péy‏‎ (61 ciy xët ci biir)
 11. Nit ñi ci Kàddug Yàlla‏‎ (54 ciy xët ci biir)
 12. Pages avec des liens de fichiers brisés‏‎ (51 ciy xët ci biir)
 13. Royuwaay‏‎ (51 ciy xët ci biir)
 14. Jëfandikukat en-3‏‎ (47 ciy xët ci biir)
 15. Dun‏‎ (45 ciy xët ci biir)
 16. Waa-wikipedia ci làkk-ak-làkk‏‎ (45 ciy xët ci biir)
 17. Melosuuf‏‎ (42 ciy xët ci biir)
 18. Global bot‏‎ (40 ciy xët ci biir)
 19. Bot Wikipedia‏‎ (37 ciy xët ci biir)
 20. Niti senegaal‏‎ (35 ciy xët ci biir)
 21. Nit ñi ci Téere Linjiil‏‎ (35 ciy xët ci biir)
 22. Jëfandikukat en-2‏‎ (34 ciy xët ci biir)
 23. Bereb yi ci Téere Linjiil‏‎ (34 ciy xët ci biir)
 24. Yoonu murit‏‎ (33 ciy xët ci biir)
 25. Jëmm‏‎ (33 ciy xët ci biir)
 26. Boyutu Babel 1‏‎ (30 ciy xët ci biir)
 27. Xam-xam‏‎ (28 ciy xët ci biir)
 28. Boyutu Babel N‏‎ (27 ciy xët ci biir)
 29. Lislaam‏‎ (27 ciy xët ci biir)
 30. Weeri at mi‏‎ (24 ciy xët ci biir)
 31. Jëfandikukat de-N‏‎ (24 ciy xët ci biir)
 32. Pages non indexées‏‎ (23 ciy xët ci biir)
 33. Jëfandikukat de-1‏‎ (23 ciy xët ci biir)
 34. Taariix‏‎ (23 ciy xët ci biir)
 35. Royuwaay Coord‏‎ (22 ciy xët ci biir)
 36. Diine‏‎ (22 ciy xët ci biir)
 37. Jëfandikukat fr-N‏‎ (20 ciy xët ci biir)
 38. Rab‏‎ (19 ciy xët ci biir)
 39. Taariixu senegaal‏‎ (19 ciy xët ci biir)
 40. Dëkki Kap Weer‏‎ (18 ciy xët ci biir)
 41. Senegaal‏‎ (18 ciy xët ci biir)
 42. Xam-xamu nosukaay‏‎ (17 ciy xët ci biir)
 43. Diiwaani Senegaal‏‎ (17 ciy xët ci biir)
 44. Boyutu Babel 2‏‎ (17 ciy xët ci biir)
 45. Pages utilisant des liens magiques ISBN‏‎ (16 ciy xët ci biir)
 46. Mamoor Xam Sa Diine‏‎ (16 ciy xët ci biir)
 47. Itaali‏‎ (16 ciy xët ci biir)
 48. Faraas‏‎ (16 ciy xët ci biir)
 49. Jén‏‎ (15 ciy xët ci biir)
 50. Leeral Biibël‏‎ (15 ciy xët ci biir)

Xool (50 yi jiitu) (50 yi toftal) (2050100250500).